18.11.2019Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
Ordre del Dia de la Comissió Permanent del PleEl Consell
Ordre del Dia de la Comissió Permanent del Ple que se celebrarà el 14 de març de 2017
a les 19:00h

En ús de les atribucions que em confereix l´art. 27.b) del Reglament Orgànic Comarcal, em plau convocar-vos a la sessió ordinària de la COMISSIÓ PERMANENT DEL PLE que se celebrarà el proper DIMARTS 14 de març de 2017, a les 19:00 hores, a la seu del Consell Comarcal, amb el següent,


0. Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l'Acta de la sessió ordinària de la Comissió Permanent del Ple de data 14 de febrer de 2017.

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

1. Aprovació, si s´escau, de la classificació de les proposicions presentades per les empreses per la contractació del servei de correu electrònic corporatiu i la migració del servidor web+ftp del Consell Comarcal del Maresme.

2. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 53/17 de data 16 de febrer sobre remetre al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona còpia compulsada de l´expedient administratiu en el qual es desestima la revisió d´ofici de la declaració de BCIL de la masia de Can Rabassa.


ÀREA DE MEDI AMBIENT

3. Aprovació, si s´escau, de diverses despeses competència de la Comissió Permanent del Ple en matèria de Medi Ambient.

4. Aprovació, si s´escau, del Pla de seguretat i salut en el treball relatiu al projecte d´obres de conservació i manteniment a les instal·lacions d´abastament d´aigua potable en Alta del Maresme Nord. Any 2016.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

5. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 68/17 de data 1 de març sobre desestimar en la seva totalitat el recurs de reposició interposat pel representant de SERVEIS EDUCATIUS I SOCIALS DEL MARESME SL (SESMAR SL) sobre la reclamació d´interessos de demora.

6. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 69/17 de data 1 de març sobre desestimar en la seva totalitat el recurs de reposició interposat pel representant de SERVEIS EDUCATIUS I SOCIALS DEL MARESME SL (SESMAR SL) de reclamació econòmica.

7. Informes, precs i preguntes.

Mataró, 8 de març de 2017
El President

Miquel Àngel Martínez i Camarasa

Informació publicada el 8 de març de 2017
Comunicació Consell Comarcal del Maresme
formació a la comarca. Maresme Capacita
Servei d'informació als municipis - Consell Comarcal del Maresme
agenda institucional
infromació comarcal
Pla estratègic de desenvolupament econòmic del Maresme
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12