18.11.2019Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
Ordre del Dia de la Comissió Permanent del PleEl Consell
Ordre del Dia de la Comissió Permanent del Ple que se celebrarà el 12 d'abril de 2016
a les 19:00h

En ús de les atribucions que em confereix l´art. 27.b) del Reglament Orgànic Comarcal, em plau convocar-vos a la sessió ordinària de la COMISSIÓ PERMANENT DEL PLE que se celebrarà el proper DIMARTS 12 d´abril de 2016, a les 19:00 hores, a la seu del Consell Comarcal, amb el següent,


0. Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l'Acta de la sessió ordinària de la Comissió Permanent del Ple de data 8 de març de 2016.

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

1. Aprovació, si s´escau, de les bases de la convocatòria de provisió, mitjançant lliure designació, dels Directors de Serveis del Consell Comarcal del Maresme.

2. Aprovació, si s´escau, dels Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars per a la contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, del servei de correu electrònic i allotjament dels servidors corporatius.

3. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 93/16 de data 14 de març de 2016 i el número 96/16 de data 16 de març referents a la designació dels membres de la Mesa de contractació, i designació del vocal suplent número 5,  dels serveis de comunicacions.

4. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 103/16 de data 23 de març sobre rectificar l´error material de transcripció detectat en el Plec de clàusules administratives particulars del procediment per la contractació dels serveis de comunicacions.

5. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 106/16 de data 24 de març sobre personació en el Recurs Contenciós Administratiu ordinari núm. 30/2016, interposat per TRANSMAR UTE, referent a la licitació de serveis de transport escolar a centres docents de la comarca del Maresme, per als cursos escolars 2015/2016 i 2016/2017.

6. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 108/16 de data 31 de març sobre la remissió al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, de la còpia d´un expedient administratiu de responsabilitat patrimonial.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

7. Aprovació, si s´escau, de diverses despeses en matèria de Medi Ambient, competència de la Comissió Permanent del Ple.

8. Aprovació, si s´escau, dels plecs de clàusules administratives particulars i tècniques, amb els seus annexos, que han de regir la contractació de la gestió del servei públic comarcal d´atenció d´animals domèstics de companyia del Consell Comarcal del Maresme.


ÀREA D´EDUCACIÓ I JOVENTUT

9. Aprovació, si s´escau, de diverses despeses en matèria d´Educació de competència de la  Comissió Permanent del Ple.

10. Aprovació, si s´escau, de la remissió al TSJC sala contenciós administrativa, de l´expedient referent al recurs interposat per TRANSMAR UTE, contra les resolucions del TCCSP núm. 224/2015 i 218/2015.

11. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 94/16 de data 15 de març sobre l´adjudicació del contracte per al servei d'Assessoria en Mobilitat Internacional per a joves a 23 municipis del Maresme, a l´empresa Nexes Interculturals de Joves per Europa.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

12. Aprovació, si s´escau, de diverses despeses en matèria de Benestar Social de competència de la  Comissió Permanent del Ple.

13. Acceptació, si s´escau, de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona del fons de prestació “Finançament de l´àmbit de benestar social”, en el marc del Catàleg de serveis 2016.

14. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 111/16 de data 6 d´abril sobre designar un vocal suplent número 1 de la Mesa de contractació del Servei de transport adaptat dels usuaris dels centes ocupacionals de la Fundació El Maresme i de dues rutes de transport adaptat “porta a porta.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

15. Aprovació, si s´escau, de la sol·licitud a la Diputació de Barcelona dels recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2016, en el marc del Protocol de Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019.

16. Acceptació, si s´escau, del fons de prestació atorgat per la Diputació de Barcelona per l´acció-servei “Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local”, en el marc del Catàleg de serveis de l´any 2016.


17. Acceptació, si s´escau, del fons de prestació atorgat per la Diputació de Barcelona per a l´actuació Millora de la competitivitat d´empreses de productes alimentaris locals i de qualitat (Productes de la Terra), en el marc del Catàleg de serveis de l´any 2016.

18. Acceptació, si s´escau, del fons de prestació atorgat per la Diputació de Barcelona per a l´actuació Integració Sociolaboral de persones amb malalties mentals (OTL), en el marc del Catàleg de serveis de l´any 2016.

19. Aprovació, si s´escau, de la renúncia parcial a la subvenció atorgada pel Servei d´Ocupació de Catalunya, ordre EMO/204/2015, de 23 de juny, modificada per l´ORDRE EMO/1648/2015, de 17 de juliol.

20. Aprovació, si s´escau, de la renúncia parcial a la subvenció atorgada pel Servei d´Ocupació de Catalunya, ordre EMO/244/2015, de 29 de juliol.

21. Informes, precs i preguntes.

Mataró, 7 d´abril de 2016
El President

Miquel Àngel Martínez i Camarasa

Informació publicada el 7 d'abril de 2016
Comunicació Consell Comarcal del Maresme
formació a la comarca. Maresme Capacita
Servei d'informació als municipis - Consell Comarcal del Maresme
agenda institucional
infromació comarcal
Pla estratègic de desenvolupament econòmic del Maresme
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12