18.11.2019Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
Ordre del Dia de la Comissió Permanent del PleEl Consell
Ordre del Dia de la Comissió Permanent del Ple que se celebrarà el 19 de gener de 2016
a les 19:00h

En ús de les atribucions que em confereix l´art. 27.b) del Reglament Orgànic Comarcal, em plau convocar-vos a la sessió ordinària de la COMISSIÓ PERMANENT DEL PLE que se celebrarà el proper DIMARTS 19 de gener de 2016, a les 19:00 hores, a la seu del Consell Comarcal, amb el següent,


ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

1. Acceptació, si s´escau, de les delegacions plenàries a la Comissió Permanent del Ple.

2. Aprovació, si s´escau, de la convalidació de diversos contractes administratius.

3. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 554/15 de data 14 de desembre sobre la remissió al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona de l´expedient administratiu de responsabilitat patrimonial en referència als danys ocorreguts el dia 5 d´octubre de 2013 al vehicle matrícula 3582 HJF.

4. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 557/15 de data 14 de desembre sobre l´aprovació de la licitació, mitjançant procediment obert, del servei de neteja del Consell Comarcal del Maresme.

5. Ratificació, si s´escau, del dispositiu primer del Decret de Presidència núm. 558/15 de data 14 de desembre sobre rectificar d´ofici l´error material de fet detectat en la imputació pressupostaria de la despesa de l´expedient de les obres de millora i manteniment de la xarxa bàsica de camins de la Serralada Litoral.

6. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 601/15 de data 23 de desembre sobre l´aprovació de les bases del procés per a la selecció de dos tècnics mig de promoció econòmica.

7. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 604/15 de data 29 de desembre sobre la distribució de la despesa, en concepte de finançament del Servei de SAD per Dependència de 2014, als ajuntaments de l´Àrea Bàsica de Serveis Socials comarcal.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

8. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 603/15 de data 29 de desembre sobre l´aprovació de la certificació única (final d´obra) de l´obra de Millora i Manteniment Xarxa Bàsica Camins de la Serralada Litoral (PEIN LA CONRERIA-SANT MATEU-CÉLLECS).


ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

9. Acceptació, d´una subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, mitjançant concessió directe, destinada a finançar el programa “ajut extraordinari d´ emergència social”.

10. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 555/15 de data 14 de desembre sobre l´aprovació de la licitació, mitjançant procediment obert, de la prestació de l´assessorament jurídic i psicològic del SIAD MARESME.

11. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 556/15 de data 14 de desembre sobre l´aprovació de la licitació, mitjançant procediment obert, per a la contractació mitjançant procediment obert, del Servei d´Integració en Família extensa (SIFE).

12. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 566/15 de data 15 de desembre sobre l´aprovació de la licitació, mitjançant procediment obert, de les rutes 6, 6.1, 7 i 24 del Servei de transport adaptat dels usuaris dels centes ocupacionals de la Fundació El Maresme i de dues rutes de transport adaptat “porta a porta”.

ÀREA D´EDUCACIÓ I JOVENTUT

13. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 567/15 de data 15 de desembre l´aprovació de la licitació, mitjançant procediment obert, del contracte administratiu de gestió del servei educatiu i social de menjador dels centres escolars públics de la comarca del Maresme, per als cursos 2015/2016 i 2016/2017.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

14. Aprovació, si s´escau, de la licitació, mitjançant procediment obert, del Servei de l´Oficina Tècnica Laboral del Maresme (OTL).

15. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 594/15 de data 22 de desembre sobre l´aprovació del reajustament de la memòria tècnica del Programa d´experiència professional per a l´ocupació juvenil a Catalunya, de l´Ordre EMO/254/2015 del Departament d´Empresa i Ocupació.

16. Informes, precs i preguntes.

Mataró, 14 de gener de 2016
El President

Miquel Àngel Martínez i Camarasa

Informació publicada el 14 de gener de 2016
Comunicació Consell Comarcal del Maresme
formació a la comarca. Maresme Capacita
Servei d'informació als municipis - Consell Comarcal del Maresme
agenda institucional
infromació comarcal
Pla estratègic de desenvolupament econòmic del Maresme
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12