18.11.2019Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
PAB. Permís d'abocamentMedi AmbientServei de control d'abocaments d'aigües residuals
Articles 14 i 15 del Reglament

Article 14  El permís d’abocament al sistema

 • 14.1. El Consell Comarcal és l’Administració competent per atorgar el permís d’abocament a les xarxes de la seva competència.
 • 14.2. L’atorgament d’aquest permís faculta als usuaris per realitzar abocaments d’aigües residuals als sistemes públics de sanejament en les condicions que s’hi estableixin.
 • 14.3. El permís d’abocament al sistema s’estableix en aquest Reglament, sens perjudici de les competències municipals en matèria de clavegueram.
 • 14.4. Les persones titulars de les activitats a què es refereix l’article 13.2 han d’aportar la documentació fixada a l’article següent d’aquest Reglament per tal d’obtenir el permís d’abocament.
 • 14.5. Les persones titulars de les activitats hauran de comunicar al Consell Comarcal, en el termini de 15 dies, els canvis de titularitat per tal que l’autorització d’abocament figuri a nom del nou titular.
 • 14.6. Les autoritzacions d’abocaments tindran un termini màxim de vigència de 8 anys renovables successivament, sempre que compleixin les normes de qualitat i objectius ambientals exigibles en cada moment, en cas contrari podran ser modificades o revocades d’acord amb allò establert en aquest reglament.

         Sis mesos abans de finalitzar el termini, els titulars hauran de presentar la documentació necessària per a la renovació de l’autorització d’abocament.

...

Article 15  Documentació a presentar per a l’obtenció del permís d’abocament al sistema o per a la seva revisió

De conformitat amb allò que es disposa a l’article 11 i a l’annex III del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament, per a l’obtenció del permís d’abocament caldrà presentar la següent documentació :

 • a) Instància formalitzant la sol•licitud, on constaran les següents dades: nom, domicili social, adreça de l’establiment, telèfon, districte postal, localitat, NIF, característiques de l’activitat, cabals d’aigües residuals a abocar en m3/any i m3/dia i nom de l’EDAR on es tractaran les aigües residuals.
 • b) Projecte tècnic que s’haurà de presentar per duplicat i que inclourà :

1. Antecedents:

 • Objecte: obtenció del permís d’abocament o la seva revisió. En aquest darrer cas s’haurà de presentar fotocòpia del permís que es disposi.
 • Característiques de la localització i emplaçament de l’empresa.
 • Punt de connexió al sistema

2. Memòria descriptiva:

 • Dades de producció: indicació de l’activitat desenvolupada, matèries primeres emprades i productes resultants amb expressió de la producció en Tm/any. Processos industrials.
 • Balanç d’aigües: font abastament, títol concessional, cabal abastat, distribució d’aquest en el procés industrial i cabal abocat. Característiques dels efluents: cal indicar per a cada punt d’abocament les característiques analítiques de les aigües abocades.

3. Memòria tècnica de les instal•lacions de tractament:

 • Sistemes i unitats de tractament; descripció del sistema de tractament existent o en projecte amb indicació dels càlculs hidràulics de dimensionat del sistema de tractament (volums, temps de retenció etc.); descripció detallada dels equips instal•lats, potències de bombament, tipus de material de construcció; mesures de seguretat per evitar abocaments accidentals i els instruments de control que es proposin, proposta de seguiment i control de la qualitat dels efluents abocats, producció i destinació dels residus.

4. Plànols de situació del municipi, escala 1:50.000; de situació general de l’establiment, escala 1:5.000; detall de l’establiment, escala 1:1.000; la planta i alçat del sistema de depuració escala 1:100.

5. En el cas que les instal•lacions de tractament ocupin terrenys propietat de tercers s’haurà d’acompanyar l’autorització expressa de la propietat dels esmentats terrenys.

6. En el supòsit que l’exercici d’una activitat comporti la utilització de tancs  d’emmagatzematge soterrats, s’haurà de presentar un estudi d’avaluació dels efectes mediambientals que inclourà l’avaluació de les condicions hidrogeològiques de la zona afectada, eventual poder depurador del sòl i del subsòl i riscos de contaminació. També hi haurà de constar la proximitat de captacions d’aigua, en particular les destinades a abastament o usos domèstics, així com les precaucions tècniques que s’adoptin per evitar la percolació i infiltració d’hidrocarburs.

7. El Pla d’autoprotecció del sistema d’acord amb la legislació sectorial aplicable.

8. Totes aquelles altres dades que els Serveis Tècnics del Consell Comarcal considerin necessàries per a la determinació i caracterització de l’abocament.

 
EL TEMPS
NORMATIVA
REGLAMENT
Eficiència energètica
contaminació acústica
control ambiental
educació ambiental
el cicle de l'aigua
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12