13.11.2019Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
Les substàncies prohibidesMedi AmbientServei de control d'abocaments d'aigües residuals
Article 28 del Reglament
Queden prohibits els abocaments de les següents substàncies:
 
 • a.)       Matèries sòlides o viscoses en quantitats, o grandàries que, per si soles o per integració amb unes altres, produeixin obstruccions o sediments que impedeixin el correcte funcionament del sistema o dificultin els treballs de la seva conservació o manteniment, i en una relació no exhaustiva, els següents: quitrà, sorra, escombraries, fang, carbonissa, cendres, ceres, deixalles d’animals, fems, fueloil, ossos, fusta, metall, palla, pèl, peces de reixeta, plàstics, plomes, serradures, ferritges, draps, vidres, encenalls, vísceres, etc.
 • b.)    Dissolvents o líquids orgànics immiscibles en aigua, així com els combustibles i els líquids inflamables, com: gasolina, petroli i productes intermedis de destil·lació, acetilè, benzè, naftalè, taladrina, toluè, xilè, dissolvents orgànics, olis volàtils, etc.
 • c.)     Olis i greixos flotants.
 • d.)    Substàncies sòlides potencialment perilloses:
 • carbur càlcic, bromat, clorats, hidrurs, perclorats, peròxids, etc. 
 • e.)    Gasos o vapors combustibles inflamables,
 • explosius o tòxics o procedents de motors d’explosió. 
 • f. )      Matèries que, per raons de la seva naturalesa, propietats i quantitats, per si mateixes o per integració amb unes altres, originin o puguin originar.
 1.  Qualsevol tipus de molèstia pública.
 2.  La formació de barreges inflamables o explosives amb l’aire.
 3.  La creació d’atmosferes molestes, insalubres, tòxiques o perilloses que impedeixin o dificultin el treball del personal encarregat de la inspecció, neteja, manteniment o funcionament del sistema públic de sanejament.
 
 • g.    Matèries que, per si mateixes o a conseqüència de processos o reaccions que tinguin lloc dintre de la xarxa, tinguin o adquireixin qualsevol propietat corrosiva capaç de fer mal o deteriorar els materials del sistema públic de sanejament o perjudicar al personal encarregat de la neteja i conservació.
 • h.    Residus de naturalesa radioactiva.
 • i.     Residus industrials o comercials que, per les seves concentracions o característiques tòxiques o perilloses requereixin un tractament específic i/o control periòdic dels seus efectes nocius potencials. En el cas de dioxines (PCDDs) i furans (PCDFs) es consideraran a partir de 15 pg ITEQ / L
 
 • j.      Els que per sí mateixos o a conseqüència de transformacions químiques o biològiques que es puguin produir a la xarxa de sanejament donin lloc a concentracions de gasos nocius en l’atmosfera de la xarxa de clavegueram superiors als límits següents:
 
o    Diòxid de carboni: 15.000 parts per milió.
o    Diòxid de sofre: 5 parts per milió.
o    Monòxid de carboni: 25 parts per milió.
o    Clor: 1 part per milió.
o    Sulfhídric: 10 parts per milió.
o    Cianhídric: 4.5 parts per milió.
 
 • k.     Residus sanitaris definits en el Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris.
 • l.      Residus procedents de sistemes de pretractament, de tractament d’aigües residuals, siguin quines siguin les seves característiques.
 • m.   Residus d’origen pecuari.
 • n.     Fàrmacs que, puguin produir greus alteracions en les estacions depuradores, encara que siguin en petites concentracions, com per exemple els antibiòtics.
 
 • o.     Altres substàncies no esmentades en els apartats anteriors i incloses en les relacions de substàncies tòxiques i perilloses de la normativa que li sigui d’aplicació, tant si és de caràcter autonòmic, com estatal o comunitari, com per exemple els plaguicides, pesticides i productes fitosanitaris.
 
EL TEMPS
NORMATIVA
REGLAMENT
Eficiència energètica
contaminació acústica
control ambiental
educació ambiental
el cicle de l'aigua
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12