Consel Comarcal del Maresme
població

Evolució de la població

Dades anuals que recullen els canvis demogràfics de la comarca i dels seus municipis

CLIQUEU AQUÍ

població resident a l'estranger

Població resident a l'estranger

Dades del padró d'habitants relatives a la població maresmenca que resideix a l'estranger

CLIQUEU AQUÍ

població estacional

Població estacional

Informació anual sobre la estimació de població estacional a la comarca del Maresme i als seus municipis

CLIQUEU AQUÍ

moviments migratoris

Moviments migratoris

Informació anual sobre els moviments migratoris que es produeixen a la comarca i als seus municipis.

CLIQUEU AQUÍ

dades d'immigració

Dades d'immigració

Estudis anuals sobre la immigració que rep la comarca del Maresme i els seus municipis

CLIQUEU AQUÍ

població i habitatge

Censos de població i habitatge

Estudis que es realitzen les característiques de la població i el seu entorn.

CLIQUEU AQUÍ