29.03.2020Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
Servei d'Habitatge MaresmeServei d'Habitatge Maresme
banner OIH
banner Diputació BCN
Departament de Medi Ambient i Habitatge
banner Incasòl
banner_compartir_habitatge
Qui som
cases

INFORMACIÓ DEL SERVEI Cliqueu aquí

RESPONSABLES: Anna Delclot / Lucía Sánchez (Rehabilitació i cèdules)


CONTACTE: Tel. 93 741 16 16 Fax: 93 757 21 12

A/e: habitatge@ccmaresme.cat


L'Oficina d'Habitatge del Consell Comarcal del Maresme (OCH Maresme) es va crear l´any 2005  per oferir al territori tots aquells serveis d´habitatge que presta el Departament de Medi Ambient de la Generalitat.

objectius

L´objectiu principal és donar resposta a aquelles necessitats cada cop més creixents de les polítiques locals d´habitatge per:

  • 1. Fomentar un accés assequible a l´habitatge
  • 2. Impulsar la rehabilitació dels habitatges de la comarca
  • 3. Dinamitzar el mercat de lloguer
  • 4. Tramitar ajuts de lloguer, ajuts pels deutes de lloguer i d´hipoteca per evitar que el ciutadà perdi el seu habitatge de vivenda habitual. 
  • 5. Tramitar ajuts per persones desnonades, perquè puguin accedir a una nova vivenda. 
  • 6. Crear una borsa d´habitatges desocupats del territori i dinamitzar el mercat de lloguer
  • 7. La promoció del manteniment i la rehabilitació del parc d´habitatges


principis

El Servei d'Habitatge que presta el Consell Comarcal del Maresme es fonamenta en tres pilars bàsics:

o Informar i assessorar els ciutadans i ciutadanes de la comarca sobre els recursos que l'Administració destina a habitatge i sobre com poden accedir-hi.

o Donar assessorament tècnic en les obres de rehabilitació dels edificis i dels habitatges i cursar totes les sol·licituds de subvencions en aquesta matèria.

o Potenciar la borsa de lloguer mitjançant la captació i lloguer d'habitatges a la comarca del Maresme


serveis

La tasca principal de l´oficina és la de col·laborar actualment amb l´Agència de l´habitatge de Catalunya  i amb els ajuntaments de la comarca que signen conveni en les següents funcions: 

• La informació i l´assessorament a la ciutadania i a les administracions locals en totes les matèries relacionades amb el lloguer i compra d´habitatge: Ajut Implícit, Subvencions d´estalvi i eficiència energètica, Moratòria de préstecs i Mesa d´Emergència Social. 

• La captació d´habitatges desocupats per posar-los en lloguer a preus per sota mercat. Informació, assessorament, gestió i mediació de la Borsa de lloguer jove i social.

• Informació, assessorament i tramitació dels Ajuts al lloguer i a la hipoteca per persones en risc d´exclusió social residencial: Prestacions Permanents per al pagaments del lloguer, Renda Bàsica Emancipació i Prestacions Econòmiques d´Especial Urgència.

• Informació, assessorament i tramitació dels Ajuts a la Rehabilitació d'edificis i habitatges, els Informes Interns d'Idoneïtat i les ITES (Inspeccions Tècniques dels Edificis).

• Informació, assessorament i tramitació de cèdules d'habitabilitat de segona ocupació i de les cèdules de primera ocupació.

• Informació, assessorament i gestió del Registre de Sol·licitants d´HPOC.

• Informar, assessorar i col·laborar  amb els ajuntaments en casos conflictius,  per la tramitació d´ajuts per impagaments de rendes i pel re allotjament. 

• Informació sobre patologies i els tipus d´obra que posteriorment són susceptibles de rebre ajuts, requisits i documentació per accedir-hi, tant a propietaris com a llogaters i tràmits dels ajuts.

• Assessorament general als Ajuntaments en matèria d´habitatge.

• Altres gestions relacionades amb l´habitatge que s´estableixin de comú acord, per mitjà del conveni. 

competències municipals

Els serveis que no s´ofereixen des de l´Oficina comarcal d´Habitatge són aquells que corresponen exclusivament als municipis: 

  • Tota la informació relativa a les promocions d´habitatges de protecció oficial.
  • Tota la informació relativa a lloguer d´habitatge assequible o habitatge social. 

 

Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12