22.01.2020Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
Ordre del dia del Ple que celebrarà el CCM el 16 de maig de 2006El Consell
D'acord amb les atribucions que el Reglament Orgànic Comarcal i la Llei d´Organització Comarcal atorguen a la Presidència, em plau convocar-vos a la sessió ordinària del PLE que es farà el proper DIMARTS 16 de maig de 2006, a les 19:00 hores, en única convocatòria a la seu del Consell, amb el següent,

ORDRE DEL DIA

 • 0.- Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l´Acta de la sessió plenària ordinària de data 21 de març de 2006.
 • 1.- Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència.

CI TERRITORI I SOSTENIBILITAT

 • 2.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb la Federació de les ADF del Maresme en matèria de suport tècnic a la prevenció i extinció d´incèndis forestals al Maresme.
 • 3.- Aprovació, si s´escau, del conveni tipus de col·laboració amb els ajuntaments de la comarca per a la gestió econòmica de la fracció orgànica.
 • 4.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència 90/06 de 30 de març de 2006, referent a comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona en el recurs contenciós ordinari interposat per Tecnocrom Industrial, SA contra la Resolució de Presidència 298/05 de data 29 de desembre de 2005.

CI RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA I COOPERACIÓ LOCAL

 • 5.- Aprovació, si s´escau, del Pla d´emergència del Consell Comarcal del Maresme.
 • 6.- Donar de baixa, si s´escau, de la comptabilitat de l´Organisme Autònom Escola Universitària d´Estudis Empresarials del Maresme un DR.
 • 7.- Aprovació, si s´escau, de la modificació de l´Ordenança núm. 1 Reguladora del Preu Públic per serveis a prestar a l´Escola Universitària d´Estudis Empresarials del Maresme.
 • 8.- Aprovació, si s´escau de la modificació 2/06 del Pressupost de l´Escola Universitària d´Estudis Empresarials del Maresme per a l´exercici 2006.
 • 9.- Aprovació, si s´escau de la modificació 04/06 del Consell Comarcal del Maresme del pressupost de l´exercici 2006.
 • 10.- Aprovació, si s´escau, del conveni tipus a signar amb els ajuntaments de la comarca per a la compra agregada mitjançant la figura de comanda de gestió.
 • 11.- Aprovació inicial, si s´escau, de la segona modificació de l´Ordenança número 10.6 reguladora del preu públic pels serveis a prestar en el marc del Servei d´Animals Domèstics.
 • 12.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència 73/06 de 21 de març de 2006 referent a l´aprovació de la pròrroga del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i l´Ajuntament de Dosrius per a la prestació d´assistència tècnica.
 • 13.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència 76/06 de 22 de març de 2006 referent a acordar l´adhesió del Consell Comarcal del Maresme a la Plataforma Electrònica de Contractació de les Administracions Públiques (PECAP).
 • 14.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència 94/06 de 31 de març de 2006 referent a l´aprovació del conveni de cooperació amb l´Ajuntament de Mataró per a l´establiment d´un marc de relacions cooperatives entre l´Escola Universitària del Maresme (EUM) i l´Escola Universitària Politècnica de Mataró (EUPMT) fins la integració dels dos centres universitaris dins del TecnoCampusMataró.
 • 15.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència 110/06 de 19 d´abril de 2006, referent a l´aprovació de les esmenes a presentar per part del Consell Comarcal del Maresme al Projecte de Pla d´Infrastructures de Transport de Catalunya 2006-2026.
 • 16.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 111/06 de 19 de juliol de 2006, referent a l´aprovació del conveni de col·laboració  entre el Consell Comarcal del Maresme i Barcelona Regional per a la redacció dels estudis de traçat viaris al Baix Maresme i l´Alt Maresme.
 • 17.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència 112/06 de 20 d´abril de 2006, referent a nomenar al Sr. Pere Almera i Puiggrós, President del Consell Comarcal del Maresme, com a representant del Consell Comarcal del Maresme en el Patronat de la Fundació TecnoCampusMataró i al Sr. Antoni Soy i Casals, President delegat de l´Escola Universitària del Maresme, com a representant de l´Escola Universitària del Maresme en el Patronat de la Fundació TecnoCampusMataró.

CI SERVEIS PERSONALS

 • 18.- Aprovació, si s´escau, del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Premià de Mar per al finançament del transport escolar no obligatori del CEIP Verge de Montserrat.
 • 19.- Aprovació, si s´escau, del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Pineda de Mar per a la prestació dels serveis de la Borsa de Lloguer Social i Jove de l´Oficina Comarcal d´Habitatge.
 • 20.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb la Fundació Marpi, per a la prestació del Servei de Transport Adaptat dels usuaris/es del Centre Especial de Treball i del Centre Ocupacional.
 • 21.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb el Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya per a la promoció de l´accés dels joves a l´habitatge.
 • 22.- Nomenament, si s´escau, dels delegats i delegades del Maresme al cinquè Congrés Nacional de la Gent Gran de Catalunya.
 • 23.- Aprovació, si s´escau, del model de contracte tipus d´atorgament de la Certificació QAI10-Certificació del nivell òptim de qualitat per a l´educació de les activitats extraescolars i/o de migdia.
 • 24.- Aprovació, si s´escau, de la distribució econòmica a les Unitats Bàsiques d´Atenció Social Primària del Consell Comarcal del Maresme de l´any 2005.
 • 25.- Ratificació, si s´escau, del decret de Presidència 65/06 de 15 de març de 2006, referent a l´aprovació del conveni de col·laboració amb les Associacions de mares i pares d´alumnes dels centres escolars que estan adherits al Servei de Suport a la Gestió de les Activitats extraescolars per a fomentar la participació d´alumnes més desfavorits en les activitats extraescolars.
 • 26.- Informes, precs i preguntes.

Mataró, 11 de maig de 2006
El president

Pere Almera i Puiggrós

 
Comunicació Consell Comarcal del Maresme
formació a la comarca. Maresme Capacita
Servei d'informació als municipis - Consell Comarcal del Maresme
agenda institucional
infromació comarcal
Pla estratègic de desenvolupament econòmic del Maresme
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12